QUY TRÌNH LÀM THÊM

Phần mềm quy trình làm thêm là một giải pháp công nghệ mới cho việc đề xuất và xét duyệt kế hoạch OT của nhân viên ở các phòng ban nhanh chóng và dễ dàng, Cập nhật thông tin về nhân sự, quản lý nhân viên, đảm bảo phân bổ công việc và thời gian hợp lý cho nhân viên OT

Quy trình làm thêm giờ

 • Tạo yêu cầu làm thêm giờ
 • Trưởng bộ phận duyệt yêu cầu
 • Hệ thống gửi thông báo đến người lập phiếu, người duyệt và phòng nhân sự
 • Chỉnh sửa quy trình và phân người xét duyệt phù hợp

Giao diện của User

Giao diện của người phê duyệt

Tính năng của Quy trình làm thêm giờ

Tích hợp trên SharePoint

 • Xây dựng và phát triển trên nền tảng SharePoint có sẵn
 • Cài đặt trực tiếp trên máy tính, đồng bộ tài khoản nhân viên
 • Nhanh chóng, dễ dàng, không tốn dung lượng
Khả năng mở rộng

 • Truy cập mọi lúc, mọi nơi
 • Hỗ trợ trên các thiết bị di động
 • Dễ dàng triển khai mở rộng đáp ứng các quy mô doanh nghiệp lớn
Dễ dàng sử dụng

 • Tạo yêu cầu làm thêm
 • Trưởng bộ phận xem xét và duyệt yêu cầu làm thêm
 • Hiển thị kế hoạch làm thêm, ngày bắt đầu và ngày kết thúc
Tích hợp quản lý  và thông tin nhân viên

 • Thiết lập và quản lý và cập nhật thời gian lao động
 • Quản lý công việc – Task Management
 • Cập nhật thông báo – Email Notifications
Quy trình xét duyệt – Approval Workflow

 • Hỗ trợ quản trị viên điều chỉnh thiết lập của quy trình
 • Đánh giá hiệu quả làm việc
 • Đo lường hiệu suất KPI

You may also like...

Popular Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *