QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN THỬ VIỆC

Hệ thống giải pháp phần mềm đánh giá, xếp loại nhân viên dựa trên các phương thức, tiêu chí, tiêu chuẩn KPI do doanh nghiệp xây dựng, nhằm hiện đại hóa các quy trình thủ tục đánh giá, xây dựng quy trình đánh giá nhân viên thử việc chi tiết và rõ ràng, cung cấp thang đo đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên, chuẩn hóa, đảm bảo công bằng và khách quan. Phần mềm quản lý mục tiêu, công việc giúp các trưởng bộ phận theo dõi toàn bộ quá trình làm việc của nhân viên. Báo cáo mỗi kỳ đánh giá nhân viên sẽ được thực hiện dễ dàng, khoa học và thao tác nhanh nhờ các dữ liệu về kết quả mục tiêu, công việc tổng hợp ngay trên phần mềm. Giải pháp tích hợp đầy đủ tính năng: tạo yêu cầu đánh giá quá trình thực tập/ thử việc, đính kèm bản đánh giá, nhận xét và trao đổi từ trưởng bộ phận, xét duyệt từ GĐ và nhân sự.

Quy trình đánh giá nhân viên

  • Tạo yêu cầu đánh giá quá trình thực tập
  • Đính kèm bản đánh giá
  • Trao đổi ý kiến
  • Duyệt yêu cầu
  • Chỉnh sửa quy trình và phân quyền xét duyệt phù hợp

Giao diện của người lập phiếu

Giao diện của người phê duyệt

You may also like...

Popular Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *