QUY TRÌNH ON-BOARDING

Phần mềm triển khai quy trình On-boarding cho nhân viên mới giúp nhân viên hòa nhập với vị trí và công việc, tiết kiệm thời gian tìm hiểu nội quy, quy trình công ty. Đây là giải pháp chuyên nghiệp hóa tài liệu đào tạo nhân viên, thiết lập thông tin nhân viên mới, cập nhật trên toàn hệ thống công ty. Với một cổng thông tin điện tử được phân quyền, nhân viên chủ động kết nối với cơ sở dữ liệu dựa trên công nghệ đám mây, điều này sẽ loại bỏ các giấy tờ không cần thiết và hoàn thành quy trình nhập môn bằng các cú pháp tự động, danh sách kiểm tra được xác định trước và các biểu mẫu kỹ thuật số dễ dàng sử dụng trong 15 phút.

On-Boarding là quá trình giúp nhân viên hòa nhập với vị trí và công việc mới, trên cả phương diện chuyên môn và văn hóa doanh nghiệp. Trong quá trình này, nhân viên mới sẽ được học kiến thức, kỹ năng và hành vi cần thiết để phục vụ cho quá trình tác nghiệp sau này, giúp nhân viên mới nhanh chóng tiếp nhận công việc và hòa nhập với môi trường mới.

Quy trình On-Boarding cho nhân viên mới là một quy trình phức tạp đòi hỏi sự cởi mở, linh hoạt của nhiều bộ phận khác nhau để diễn ra hiệu quả. Nếu chỉ quản lý quy trình này bằng các phương pháp thủ công, doanh nghiệp sẽ tiêu tốn nguồn lực thời gian, và trở nên bị động, quá tải khi các công việc chồng chéo lên nhau, vô hình khiến việc nhập môn cho nhân viên mới bị lơ là. Việc áp dụng một phần mềm tự động cho quy trình này là giải pháp tối ưu năng suất và thời gian cho doanh nghiệp.

Quy trình On-Boarding

  • Thêm mới thông tin nhân viên
  • Thiết lập thông tin liên lạc bởi phòng kỹ thuật
  • Cấp quyền truy cập vào các cổng làm việc và tài liệu đào tạo
  • Duyệt yêu cầu
  • Chỉnh sửa quy trình và phân người xét duyệt phù hợp

Giao diện On-Boarding của user

Giao diện On-boarding của người phê duyệt

You may also like...

Popular Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *