MẠNG NỘI BỘ INTRANET

Intranet là một mạng doanh nghiệp riêng được thiết kế để hỗ trợ việc giao tiếp, hợp tác và xử lý công việc giữa các nhân viên trong nội bộ tổ chức. Intranet cung cấp một loạt các mục đích và công dụng khác nhau, nhưng về bản chất, intranet là một mạng nội bộ …