QUY TRÌNH ON-BOARDING

Phần mềm triển khai quy trình On-boarding cho nhân viên mới giúp nhân viên hòa nhập với vị trí và công việc, tiết kiệm thời gian tìm hiểu nội quy, quy trình công ty. Đây là giải pháp chuyên nghiệp hóa tài liệu đào tạo nhân viên, thiết lập thông tin nhân viên mới, cập …